Crisismanagement

Ongewenste gebeurtenissen waarbij snel moet worden gehandeld, komen iedere dag voor. Bedrijven en de overheid zijn hierop voorbereid en zorgen er voor dat men snel en adequaat op deze gebeurtenissen reageert. Dit is nodig wanneer er brand uitbreek, ongevallen met gevaarlijke stoffen plaatsvinden, gebieden overstromen, mensen of dieren gewond zijn, nutsvoorzieningen uitvallen of wanneer er andere ernstige verstoringen in de proces- of bedrijfsvoering optreden. Bij deze calamiteiten of incidenten start de in- en externe hulpverlening op om de gevolgen te voorkomen, te beperken en te bestrijden.

Het crisismanagement neemt in deze dreigende situaties tijdig besluiten en geeft leiding aan het personeel en de eenheden die de maatregelen uitvoeren. Slagvaardig besluiten nemen en adequaat leiding geven kan alleen wanneer het crisismanagement zich goed op de taken heeft voorbereid en opgeleid en geoefend is om met de crisisorganisatie op de onderkende risico’s en gevaren te reageren.

In dit overzicht geven wij een korte toelichting bij de volgende onderwerpen:

 • planvorming voor de crisisorganisatie
 • de inhoudelijke aspecten van crisismanagement en crisisbeheersing
 • de doelgroepen

Planvorming:

Crisisorganisaties zijn ‘gelegenheidsorganisaties’, die na alarmering voor een ongeval of calamiteit volgens de voorbereide plannen en procedures snel opschalen naar de gewenste omvang en capaciteit. In de fase van planvorming zijn hierover besluiten genomen op basis van de afgegeven vergunningen en vastgestelde incidentscenario’s.

Op alle organisatorische niveaus zijn de taken voor de crisisorganisatie ingevuld: van medewerker, teamleider, afdelingshoofd tot directeur. Er zijn bestrijdingsteams, ondersteuningsteams (logistiek en administratief) en crisisteams voor de operationele en bestuurlijke leiding.

De paraatheid, alarmering, functies en taken, locaties en faciliteiten zijn voor de hulpverleners en crisisteams uitgewerkt in de genoemde voorbereide bestrijdingsplannen of draaiboeken. Dit kunnen zijn: een bedrijfshulpverleningsplan, een bedrijfsnoodplan, een rampbestrijdingsplan of een algemeen plan voor de crisisbeheersing en rampenbestrijding van een gemeente of een veiligheidsregio.

Inhoudelijke aspecten:

Het crisismanagement geeft leiding aan het proces van de crisisbeheersing. Dit houdt dat het crisismanagement informatie inwint, de crisissituatie voortdurend scherp beoordeelt, afwegingen maakt over hulpvraag en hulpaanbod, besluiten neemt over maatregelen en opschaling, leiding geeft aan de hulpverleners en verantwoordelijk is voor de in- en externe coördinatie en communicatie van de crisisorganisatie.

Het proces van de crisisbeheersing staat centraal in de opleidingen, trainingen en praktijkoefeningen die voor de verschillende doelgroepen van een crisisorganisatie worden georganiseerd.
Per opleiding is een uitwerking van het basisprogramma beschikbaar.
De trainings- en oefenprogramma’s worden op maat voor de verschillende doelgroepen en bedrijven samengesteld.

Crisisbeheersing gaat over de volgende onderwerpen:

 • Crisismanagement:
 • – functies, taken, competenties en werkwijze van crisismanagers en crisisteams
  – bestuurlijke en operationele besluitvorming

 • Planvorming en preparatie
 • Informatiemanagement, gericht op:
 • – Scenariokennis (maatrampen en andere crisistypen)
  – Processen en maatregelen (operationele prestaties)

 • De structuur, opbouw en opschaling van de crisisorganisatie
 • Netwerkmanagement: de samenwerking in multidisciplinaire organisaties voor de rampenbestrijding en crisisbeheersing
 • Logistieke, facilitaire en administratieve ondersteuning
 • Risico- en crisiscommunicatie.

Geef een reactie