Crisisplannen

Het bestuur van de veiligheidsregio stelt ten minste eenmaal in de vier jaar een crisisplan vast, waarin in ieder geval de organisatie, de verantwoordelijkheden, de taken en bevoegdheden in het kader van de rampenbestrijding en de crisisbeheersing worden beschreven. Het crisisplan omvat een beschrijving van de organisatie, de verantwoordelijkheden, de taken en de bevoegdheden met betrekking tot de maatregelen en voorzieningen die de gemeenten treffen inzake de rampenbestrijding en de crisisbeheersing, alsmede van de afspraken die zijn gemaakt met andere bij mogelijke rampen en crises betrokken partijen.

Op internet gepubliceerde Crisplannen:

 • 01. Veiligheidsregio Groningen
 • 02. Veiligheidsregio Frysl├ón
 • 03. Veiligheidsregio Drenthe
 • 04. Veiligheidsregio IJsseland
 • 05. Veiligheidsregio Twente
 • 06. Veiligheidsregio Noord-Oost Gelderland
 • 07. Veiligheidsregio Gelderland-Midden
 • 08. Veiligheidsregio Gelderland-Zuid
 • 09. Veiligheidsregio Utrecht deel 1
 • 09. Veiligheidsregio Utrecht deel 2
 • 10. Veiligheidsregio Flevoland
 • 11. Veiligheidsregio Noord-Holland-Noord
 • 12. Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland
 • 13. Veiligheidsregio Kennemerland
 • 14. Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland
 • 15. Veiligheidsregio Gooi en Vechststreek
 • 16. Veiligheidsregio Haaglanden
 • 17. Veiligheidsregio Hollands-Midden
 • 18. Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond
 • 19. Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid
 • 20. Veiligheidsregio Zeeland
 • 21. Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant
 • 22. Veiligheidsregio Brabant-Noord
 • 23. Veiligheidsregio Brabant Zuid-Oost
 • 24. Veiligheidsregio Limburg-Noord
 • 25. Veiligheidsregio Limburg-Zuid
 • 00. Referentiekader Regionaal Crisisplan
 • Rampbestrijdingsplan:

  Het bestuur van de veiligheidsregio stelt een rampbestrijdingsplan vast voor een ramp in een inrichting als bedoeld in artikel 8 van het Besluit risico’s zware ongevallen 1999.

  Het rampbestrijdingsplan bevat in ieder geval:

   1. de naam of functie van de aan de inrichting verbonden personen die bevoegd zijn om procedures van alarmering binnen en buiten de inrichting en van inwerkingstelling van bestrijdingsacties binnen de inrichting in werking te doen treden;
   2. de naam of functie van de personen die belast zijn met de operationele leiding van het geheel van de bestrijdingsacties;
   3. de maatregelen en voorzieningen die zijn getroffen opdat degene die is belast met het opperbevel en de hulpverleningsdiensten snel worden ge&iumlnformeerd en de bij de bestrijding betrokken personen snel worden opgeroepen;
   4. het schema met betrekking tot de leiding over en de geco&oumlrdineerde inzet van diensten en organisaties die bij de bestrijding kunnen worden betrokken;
   5. de maatregelen en voorzieningen die zijn getroffen met het oog op de bestrijding op en buiten het terrein van de inrichting;
   6. de maatregelen en voorzieningen die zijn getroffen om de bevolking te informeren over de ramp of de dreiging van een ramp en over de door haar te volgen gedragslijn;
   7. de maatregelen en voorzieningen die zijn getroffen om de hulpverleningsdiensten van een andere staat te informeren, indien de bevolking of het milieu van die staat door de ramp kunnen worden getroffen of dreigen te worden getroffen.

  Het bestuur van de veiligheidsregio draagt er zorg voor dat met passende tussenpozen doch ten minste eenmaal per drie jaar gezamenlijk met de onderdelen van de hoofdstructuur van de rampenbestrijding en crisisbeheersing een oefening wordt houden waarbij het rampbestrijdingsplan op juistheid, volledigheid en bruikbaarheid wordt getoetst. Het bestuur van de veiligheidsregio beziet met passende tussenpozen doch ten minste eenmaal per drie jaar of het rampbestrijdingsplan moet worden herzien en bijgewerkt. Het houdt daarbij rekening met veranderingen die zich in de inrichting of in de omgeving daarvan hebben voorgedaan, met veranderingen in de organisatie en taken van bij de bestrijding van rampen betrokken diensten en organisaties, met nieuwe technische kennis en met inzichten omtrent de bij rampen te nemen maatregelen.

  Het bestuur van de veiligheidsregio stelt, na overleg met de exploitant van een burgerluchthaven, respectievelijk de basiscommandant van een militaire luchthaven, een rampbestrijdingsplan vast voor een vliegtuigongeval op een luchthaven binnen de veiligheidsregio, dat op grond van onderdeel 9.2.5. en tabel 9-1 in bijlage 14, volume 1 van het op 7 december 1944 te Chicago tot stand gekomen Verdrag inzake de internationale burgerluchtvaart (Trb. 1973, 109) is ingedeeld in brandrisicoklasse 3 of hoger, of in geval van een militaire luchthaven, het terrein dat in overleg met Onze Minister van Defensie is aangewezen.

  Het bestuur van de veiligheidsregio draagt er zorg voor dat gezamenlijk met de onderdelen van de hoofdstructuur van de rampenbestrijding en crisisbeheersing met passende tussenpozen een oefening wordt gehouden waarbij het rampbestrijdingsplan van een luchthaven op juistheid, volledigheid en bruikbaarheid wordt getoetst. In ieder geval vindt eenmaal per twee jaar een multidisciplinaire stafoefening en eenmaal per vier jaar een multidisciplinaire oefening van staf en operationele eenheden plaats.

  Geef een reactie